ติดต่อเรา

แผนที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
91/9  หมู่ที่ 3  ถนนพาดวารี  ตำบลป่าเซ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000
โทรศัพท์  0 5581 7753 , 0 5544 2228 / โทรสาร  0 5581 7753
E-Mail  :  uttaradit@otep.mail.go.th