สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดอบรมหลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน หลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  เพื่อสร้างหลักคิดในการดำรงตน ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  ด้วยวิธีการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โดยระบบการเรียนรู้ออนไลน์  ผู้เข้ารับการอบรมของโครงการฯ ได้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน  ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี หรือปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่เกิน 15 ปี