การจัดโครงการจตุรมิตรแก้ไขวิกฤติหนี้ครูร่วมกัน 3 หน่วยงาน

78890786_483201688966325_9166149702238863360_n 79429656_576817826468529_7672213373492133888_n
3 หน่วยงาน  ร่วมกันจัดทำโครงการจตุรมิตรแก้ไขวิกฤติหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบด้วย
1.  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ (สกสค.)
2.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด  3.  ธนาคารออมสิน  โดยเปิดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ประสบปัญหาทางการเงินสามารถยื่นแบบเข้าร่วมโครงการได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
เพื่อลดปัญหาการฟ้องร้องจากสถาบันการเงิน  และช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถชำระหนี้
ได้ตามปกติ  ซึ่งจะเป็นการแก้ไขหนี้ทั้งระบบ  ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว  600  กว่าราย  และเข้ารับการ
สัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นแล้วเกือบ  500  ราย