การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2562

67047587_409711062970068_6430133643515002880_n 67374140_390918904876124_8111445148979691520_n
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา
มูลนิธิทวี  บุณยเกตุ  ปีการศึกษา 2562  และกำหนดให้มีการประชุม  เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2562
ณ ห้องประชุมเมตตา  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อดำเนินการกลั่นกรองข้อมูลของผู้ยื่นแบบ
ขอรับทุนการศึกษา  จำนวน  14  คน  และนำเสนอคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  พิจารณา
คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562  โดยมี นายประมุข  ธนวัฒน์  เป็นประธาน
มีกรรมการอีก 4  คน  คือ  1. นายเจริญ  โตงิ้ว  2. นายประวัฏิศาสณ์  จอมประเสริฐ  3. นางสาวรุ่งฤทัย  ทองเณร
4. นายเกษม  จิรอาภาพงศ์  และนางสาวอรัญญา  พร้อมวงศ์  เป็นเลขานุการ