การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562

65016264_385675785421339_1117426537663037440_n 67294045_527896821084837_4187277626777272320_n
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกรางวัล “พระพฤหัสบดี”
ประจำปี พ.ศ. 2562  และกำหนดให้มีการประชุม  เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2562  ณ ห้องประชุมเมตตา
เพื่อดำเนินการกลั่นกรองข้อมูลของผู้ยื่นแบบใบสมัครขอรับรางวัล  และนำเสนอคณะกรรมการ สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562  โดยมี
นายประสิทธิ์  แก้วดวงมา  เป็นประธาน  มีกรรมการอีก จำนวน  4  คน  คือ  1.  นายพิทักษ์  รัตนอุทัยกุล
2.  นายเจริญ  โตงิ้ว  3.  นายภูวฤทธิ์  กรงทอง  4.  นายนพดล  ไชยพันธุ์  และนางสาวอรัญญา  พร้อมวงศ์
เป็นเลขานุการ