การประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2560


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2560
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับสวัสดิการ  และได้เชิญนายทองสุข  เมืองนันท์  พร้อมครอบครัว  มารับทราบ
เงื่อนไขข้อตกลงในการขอรับสวัสดิการ  พร้อมทั้งทำสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
ตามประกาศคณะกรรมการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วมการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ครั้งที่ ๑)  โดยมีรายชื่อ
นายทองสุข  เมืองนันท์  สมาชิกจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ