การประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2560


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานกรรมการ  การประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดอุตรดิตถ์
ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2560  เวลา  13.30  น.  ณ ห้องประชุม
กรุณา  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ผู้ยื่นแบบลงทะเบียนขอรับสวัสดิการที่มีภาวะวิกฤติ  ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ
สกสค.  โดยคณะกรรมการจัดสวัดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็น
สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  ได้พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติให้ความช่วยเหลือต่อไป