การประชุมคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2562

69634820_488117131981242_43489627658518528_n 69603929_585625208637955_8143980505499435008_n69522739_451844212072470_5748894170433454080_n 69881546_1458563464284538_1372334165235597312_n 69827709_1089772724565907_4801012282823802880_n 69638577_468342840424690_2500845957655035904_n
นายพิทยา  วงษ์ยอด  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2562  เวลา  10.00  น.  ณ ห้องประชุมกรุณา  สำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ  และ นางธัญญลักษณ์  สีรสรรค์ศักดิ์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เพื่อพิจารณาการกำหนดกรอบการดำเนินงาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์