การประชุมคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2562

65176493_411790719545252_5611850315297980416_n 65179610_318623189026305_8500192126523408384_n 65320256_345550476132278_7124061845853306880_n 65553887_321579628782390_504850444749635584_n 65643189_2472604946117167_2921248854214967296_n 65724374_414754839382452_5239934421234089984_n
นายพิทยา  วงษ์ยอด  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2562  เวลา  14.30  น.  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีนายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ  เพื่อชี้แจงขอบข่ายอำนาจหน้าที่ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ชมรมครูนอกประจำการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  และคณะกรรมการมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน  จำนวน  6  คน  และได้กำหนดให้จัดประชุมคณะอนุกรรมการในวันที่  12
กรกฎาคม  2562