การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

ประชุมมูลนิธิ-1  ประชุมมูลนิธิ-4
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการมูลนิธิ
ส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  และได้เข้าร่วมการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่  26  ตุลาคม  2561  เวลา  09.30  น.
ณ ห้องประชุมหลง-หลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เพื่อรับทราบข้อบังคับของ
มูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีการแก้ไข  โดยมีนายสอาด  พรหมน้อย  เป็นประธานการประชุม