การประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูฯ ผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์

49937724_288468291862338_8180525991379075072_n 49587758_1435656346568483_1105144829572022272_n 49658199_340771313425410_4152634403387867136_n 49690773_2054966648127149_3990099573753249792_n 49346206_577404869375006_2196513826420031488_n 49900314_602767950183513_1627046646674096128_n
นายพิทยา  วงษ์ยอด  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ
จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันอังคารที่  8  มกราคม  2562  โดยมีนายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นที่ปรึกษา  เพื่อประชุมหารือการจัดกิจกรรมและการจัดทำทะเบียนสมาชิกของศูนย์ดูแลครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์  ณ ห้องประชุมศูนย์ดูแลครูฯ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์