การประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางกาณศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์

 
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2560  เวลา  10.00  น.  ณ ห้องประชุมศูนย์ดูแลครูฯ  เพื่อหารือการจัด
แข่งขันกีฬาวู้ดบอลที สกสค.  โดยจะจัดแข่งขันบริเวณสนามหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์
ซึ่งนายพิทยา  วงษ์ยอด  เป็นประธาน  และนายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นที่ปรึกษา