การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์

p-007 p-004 p-003 p-002
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2562  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อหารือการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดอุตรดิตถ์  และ
รายงานสถานะทางการเงินของสมาชิก