การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2562

65317602_329966337953373_5053703058731565056_n 65318894_448966472602786_4115915856096002048_n 65378898_2326206477647007_8723203922501566464_n 65489190_346033066051629_812734917665357824_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  28
มิถุนายน  2562  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ชี้แจงขอบข่ายอำนาจหน้าที่  และกำหนดปฏิทินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยคณะกรรมการมีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการดำเนินงาน
จำนวน  6  คน  และกำหนดให้คณะอนุกรรมการดำเนินการประชุมในวันที่  10  กรกฎาคม  2562