การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

          สำนักงาน สกสค. จังหวัดอตรดิตถ์  จัดการประชุมคณะกรรมการ สกสค.  ครั้งที่ 6/ 2559
ประจำเดือน กรกฎาคม  2559  เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2559  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อพิจารณานักเรียนผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ
ประจำปีการศึกษา 2559  เพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พิจารณาต่อไป