การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2562

61974957_954575608207460_2531505049121587200_n 61884593_473944413150475_8470124941679788032_n 61998332_705947859820596_2423789275087634432_n 62017595_469193326983360_4040763291444707328_n 62066600_318136429086562_5196195157191426048_n 62126328_342713106415056_2831074572726435840_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สกสค.  ครั้งที่ 5/2562  เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2562  เวลา  10.00  น.  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อหารือเรื่องการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562  โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้สำนักงาน สกสค. จังวหวัดอุตรดิตถ์  ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562  เพื่อกลั่นกรองข้อมูลของผู้ยื่นขอรับทุนก่อนนำเสนอคณะกรรมการ สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์