การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2562

65057631_357634418285119_2736708802588966912_n 65076215_407925033267499_8834957382405586944_n 65213513_1172169329634321_8806148769008582656_n 65320476_856589111380439_8955401528244436992_n 65387135_903799546654357_7568942791825293312_n 65471253_2852979781442130_7662521350291980288_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2562  เวลา  13.30  น.
ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน
การศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562  โดยผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือก  มีรายนามดังนี้
1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)  ได้แก่  เด็กหญิงศศินา  ตะคุณนะ  เป็นบุตรของ
นางธมลวรรณ  ตะคุณนะ  ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก  อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์
2.  ระดับปริญญาตรี  ได้แก่  นางสาวสิราภัทร  โคเกิด  เป็นบุตรของ นางทองเพียร  โคเกิด  ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์