การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2560


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2560  เวลา  10.00  น.  ณ ห้องประชุมกรุณา  สำนักงาน
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  และได้แจ้งผลการคัดเลือกผู้ลงทะเบียนขอรับสวัสดิการ
ให้คณะกรรมการได้ทราบ