การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7/2562

66520163_2701439806550686_2014631719600128_n 66755461_688320188296328_7441832715009130496_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  2562  ณ ห้องประชุมกรุณา  สำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562  โดยผู้ที่
ได้รับคัดเลือก มีดังนี้
1.  ประเภทบุคคล  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม  ดังนี้
1.1  กลุ่มที่ 1  ครูและคณาจารย์  จำนวน  2  คน  ได้แก่
1)  นางอุษา  เสริมศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
2)  นางสาวบานชื่น  ศรีสุข  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
1.2  กลุ่มที่ 2  ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  2  คน  ได้แก่
1)  นางประทุมทิพย์  ไพเราะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
2)  นายชยพล  เอ็บมูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
2.  ประเภทหน่วยงาน  จำนวน  1  หน่วยงาน  ได้แก่  โรงเรียนลับแลพิทยาคม