การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 8/2562

67360604_1053714131490287_3875195287186178048_n 67391075_450198885534934_1034837430412247040_n 67455586_1300436460136765_6696072001234141184_n 67611098_1203059463214157_5028094810150404096_n 67659379_509000556537720_8306420235968184320_n 67877058_337837847124634_1542350935274029056_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2562  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ  ปีการศึกษา 2562  จากผู้ยื่นแบบขอรับทุนการศึกษา  จำนวน  15  คน  คัดเลือกให้เหลือ  จำนวน  1  คน  โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนตามที่มูลนิธิกำหนด  คือ  เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทรา  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัดพระฝาง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1