การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2561นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  14.00 น.  เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน ประจำปี ๒๕๖๑  ตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิฯ  และคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเพื่อส่งรายชื่อพร้อมเอกสารประการพิจาณาให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดำเนินการต่อไป  โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561  มีดังนี้
1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)  มีผู้ยื่นแบบขอรับทุนการศึกษา (แบบ มค.1)  จำนวน  3  ราย  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้สมควรได้รับทุนการศึกษา  คือ  นายสุรพัศสิริ  อินทร์ทรัพย์  เป็นบุตรของ นายประเสริฐ  อินทร์ทรัพย์  ตำแหน่ง  ครูผู้สอน  โรงเรียนเจริญวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์
2.  ระดับปริญญาตรี  มีผู้ยื่นแบบขอรับทุนการศึกษา (แบบ มค.1)  จำนวน  5  ราย  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้สมควรได้รับทุนการศึกษา  คือ  นางสาววชิรญาณ์  ปันแดน  เป็นบุตรของ  นางสาวกัลยา  พุทธกรุณา  ตำแหน่ง  ครู คศ.3  โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตริตถ์