การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2561


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  คร้ังที่ 6/2561  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2561  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์