การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ (ชุดใหม่) ครั้งที่ 1/2561


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  เป็นประธาน  การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ (ชุดใหม่) ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ 253/2561  ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561  ครั้งที่ 1/2561  วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.30 น.    ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทวี  บุณยเกตุ  ประจำปี 2561  คือ  เด็กหญิงปญภิชา  ณ พิกุล  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39