การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2561

ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 4-3 ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 4-2ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 4-1 ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 4-4
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2561  เมื่อวันที่  26  ตุลาคม  2561  เวลา  10.30  น.  ณ ห้องประชุมกรุณา
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อหารือแนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพการบริการภายในสำนักงาน
ไปสู่ “บริการเหนือความคาดหมาย”