การประชุมคณะอนุกรรมการชมรมครูนอกประจำการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

67737877_365400600810506_3471391520102285312_n 67061844_871402999893764_5565109990101876736_n
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชมรมครูนอกประจำการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจัดทำปฏิทินแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  และกำหนดให้ประชุมในวันที่  12  กรกฎาคม  2562  ณ ห้องประชุมเมตตา  สำนักงาน
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี นายเฉลิม  ปาลาศ  เป็นประธาน  มีกรรมการอีก  4  คน  ได้แก่  1.  นายสมทรง
ชัยชนะ  2.  นายทินกร  ศรีพุทธโชติ  3.  นายมานิตย์  ทิมศร  4.  นายพร้อมพงษ์  บุญชื่น  และ นางธัญญลักษณ์
สีรสรรค์ศักดิ์  เป็นเลขานุการ