การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

67280645_731992010586002_4817673405857792_n 67312705_453604972129442_3585525933781549056_n
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงาน
คณะกรรมการ สกสค. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจัดทำปฏิทินแผน
การดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์  และกำหนดให้ประชุมในวันที่  10  กรกฎาคม  2562  ณ ห้องประชุมเมตตา  สำนักงาน
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี นายภูวฤทธิ์  กรงทอง  เป็นประธาน  มีกรรมการและเลขานุการอีก  4  คน
ได้แก่  1.  นายประวัฏิศาสณ์  จอมประเสริฐ  2.  นายชัชพล  เกษวิริยะกิจ  3.  นางสาวทิพย์วรรณ  ประดับลาย
4.  นางสาวกรรณิกา  กาไหล่ทอง  และ นางสาวอรัญญา  พร้อมวงศ์  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ