การประชุมปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู

ประชุมปฏิบัติการ-1 ประชุมปฏิบัติการ-2
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  และเจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
นำผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และข้าราชการบำนาญ  จำนวน  10  คน  ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้
เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู (Kick off Campaing)
เมื่อวันที่  12  มกราคม  2560  ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ  หอประชุมคุรุสภา  กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตครูให้สามารถปฏิบัติหน้าที่  ได้อย่างมีความภาคภูมิในเกียรติของวิชาชีพ  ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ด้วยวิถีพอเพียง