การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เขต 1-5ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เขต 1-2ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เขต 1-1ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เขต 1-3
เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2561  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 1  นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ร่วมชี้แจงงานของสำนักงาน
และประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ   เนื่องในโอกาสครบรอบ
15  ปี  ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  จนถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2562  ให้ผู้บริหารการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม  และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 1 ได้รับทราบและสามารถนำไปประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทราบต่อไป