การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เข้าร่วมการประชุม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เพื่อชี้แจงงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิต์  และได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์  และสามารถนำไปแจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานได้ทราบ
โดยมีนายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1  เป็นประธาน  เมื่วันที่  12  กุมภาพันธ์  2561  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1