การประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้รับเชิญให้เป็นประธานในการจัด
ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1  เพื่อเตรียมการจัดประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
ในจังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2560  เวลา  10.00  น.  ณ ห้องประชุมกรุณา  สำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์