การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร (OTEP-KRS system)

41916764_346016606142557_6569945867065753600_n 41932704_1878692528910881_4490092066893725696_n 42044462_509927372802921_7961120013719437312_n 42121347_1921703567914395_3761603950646657024_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
จำนวน  2  คน  คือ  นางใกล้รุ่ง  กลิ่นประสาท  นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ  และนางสาวอรัญญา  พร้อมวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
(ระบบ OTEP-KRS system)  ในกลุ่มภาคเหนือ  ทั้ง 16 จังหวัด  ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการ
สำนักงาน สกสค. จังหวัด  และพนักงานเจ้าหน้าที่  จำนวนทั้งหมด  48  คน  เมื่อวันเสาร์ที่  15  กันยายน  2561
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  โดยมีคณะวิทยากรผู้ให้ความรู้  2  คน  คือ  นายทองคำ  มากมี
และนายธิติ  ทรงสมบูรณ์