การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก กบข. จังหวัดอุตรดิตถ์

SONY DSC
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก กบข. จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2560  เวลา  09.00  น.  ณ ห้องประชุมธรรมชาติ  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2  โดยคุณยุภาพร  อินทรักษ์  เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบริการและสวัสดิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทากงารศึกษาที่เข้าร่วมการประชุม