การอบรมกฎ กติกา และเทคนิคการเล่นกีฬาวู้ดบอล          สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด  จัดให้มีการอบรมกฎ กติกา และเทคนิคการเล่นกีฬาวู้ดบอล  ให้กับข้าราชการบำนาญและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่สนใจ  เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  จำนวน  80  คน  ซึ่งได้จัดให้
ผู้เข้ารับการอบรมได้อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  และได้จัดให้มีการแข่งขันเพื่อรับถ้วยรางวัล  พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม  ระหว่างวันที่  15-16  สิงหาคม  2560  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด