กิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมไทยไหว้พระ ณ เมืองน่าน”

66262064_1071930109861137_4188613172627767296_n 66277408_2590808084284267_6106392052558200832_n 66423060_341529246781688_3316916557375864832_n 66425321_710854456015821_408355809647394816_n 66599726_746166672481228_4620168523002413056_n 66720146_1827521237350193_4532114662572949504_n
ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจครูไทย
วัยเกษียณ “กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยไหว้พระ ณ เมืองน่าน”  เมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  2562  เพื่อ
เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม  ได้สร้างความสมานฉันท์ในองค์กรครูและบุคลากรทางการศึกษา
สนับสนุนให้ยึดถือธรรมะและมีความสุขกับการดำรงชีวิต  เที่ยวชมเมืองเก่าที่อนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดน่าน ได้รู้จักสำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน และให้ความสำคัญกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้สูงอายุ ซึ่งได้สร้างคุณูปการในด้านการศึกษามาแล้วอย่างมากมาย  โดย นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการ
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  และเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จัวหวัดอุตรดิตถ์  2  คน  ร่วมเดินทาง
ไปกับคณะเพื่อดูแลผู้สูงอายุครั้งนี้ด้วย