ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

yv200enqNf_1470384041
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานคระกรรมการ สกสค.
นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559  ไปถวาย ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง ตำบลเขาวัว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559  เวลา  10.00  น.
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้  และหากท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้
สามารถร่วมบริจาคได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด
สาขากระทรวงศึกษาธิการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 059-0-17626-9  ชื่อบัญชี “เงินบริจาคสมทบกฐิน
สำนักงาน สกสค.”  และส่งสำเนาใบโอนไปให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  เพื่อรวบรวมนำเข้าสมทบ
ถวายบำรุงวัดบูรพาพิทยารามต่อไป