คณะกรรมการจัดสวัสดิการฯ ติดตามข้อเท็จจริงผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการจัดสวัสดิการฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

20793558_10209582539460822_2074179437_o
ตามที่คณะกรรมการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  มีมติอนุมัติให้นายทองสุข  เมืองนันท์  เข้าร่วมโครงการการจัดสวัสดิการ  เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการ  จึงได้ส่งบุคลากรของสำนักงนคณะกรรมการ สกสค. มาตรวจสอบและติดตามข้อเท็จจริง  นำโดย
นายโกศล  ปราคำ  ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  พร้อมคณะ  เข้าติดตามข้อเท็จจริงการขอรับสวัสดิการของนายทองสุข  เมืองนันท์
เมื่อวันพุธที่  9  สิงหาคม  2560  และได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมบ้านผู้ขอรับสวัสดิการพร้อมทั้งให้กำลังใจ  โดยมีกลุ่มข้าราชการบำนาญครูและผู้บริหาร
สถานศึกษามาร่วมให้กำลังใจ