คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะเจ้าหน้าที่ มอบหรีดเคารพศพ และมอบเงินค่าจัดการศพให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

56119953_2297654713843528_740708019758694400_n
คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
มอบหรีดเคารพ  เงินช่วยศาสนพิธี  และเงินค่าจัดการศพ  จำนวน  100,000  บาท  ให้ทายาท
ของ นางบุญมา  อิสสระ  สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่  26  มีนาคม  2562  ณ ห้อง
ประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์