งานวันครูที่ 16 มกราคม 2561

นายเสฐียรพงศ์  มากศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครูประจำปี 2561
เมื่อวันที่  16  มกราคม  2561  ในช่วงเช้าจัดให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา
หน่วยงานทางการศึกษาที่เกียวข้องทุกสังกัด  ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  และดำเนินการพิธีต่างๆ
ที่สำคัญตามลำดับ  พร้อมทั้งมอบรางวัลต่างๆ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก  โดยสำนักงาน
คณะกรรมการ สกสค. ได้มอบรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ
ประกอบด้วย  โล่  เกียรติบัตร  และเงินรางวัลคนละ  5,000  บาท  จำนวน  9  รางวัล  ดังนี้
1.  รางวัลสุดยอดครูดี  จำนวน  5  คน  คือ
1.1  นางสาวรุ่งรดา  ผดุงณธีกุล  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม  สังกัด  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
1.2  นายภูษิต  ช่างคำ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำไคร้  สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
1.3  นางชิดาพร  อินใจ  ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเจริญวิทยา  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1.4  นางกมลทิน  พรมประไพ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  สังกัด สพม. เขต 39
1.5  นางสาวฤทัยรัตน์  ขำแข  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด  สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
2.  รางวัลครูดีชายขอบ  จำนวน  4  คน  คือ
2.1  นายทองหมุน  เจริญเรือง  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง  สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
2.2  นางสาวกุหลาบ  ท้าวทะ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยยาง  สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
2.3  นางสาวสิริพนา  เพียงตา  ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง  สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
2.4  นางสาวจัณณ์ญภัส  จันรุน  ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม  สังกัด สพม. เขต 39
และได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี  บุณยเกตุ  ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน  1  ทุนๆ ละ  5,000  บาท  ให้แก่
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา  คือ  เด็กหญิงณิชากร  มีสติ  โรงเรียนดาราพิทยาคม  อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์