งานวันครูที่ 16 มกราคม 2562


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้กิจกรรมงานวันครูที่ 16  มกราคม  2562  ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา
ทุกสังกัดในจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยพิธีการในช่วงเช้าจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์
จำนวน  67  รูป  และจัดพิธีมอบรางวัลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลของหน่วยงานต่างๆ  โดยมี
นายมานิต  อนรรฆมาศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล  ทั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2561  ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์
ด้านการศึกษา ระดับจังหวัด  จำนวน  3  คน  คือ
1)  นางบุญสม  ท้าวทอง  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
2)  นางปราณี  หินจันทร์  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
3)  นายนิคม  ทนันไชย  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา  สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
และได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ  ประจำปี 2561  จากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  จำนวน  ๕,๐๐๐  บาท
ให้แก่เด็กหญิงปญภิชา  ณ พิกุล  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้ได้รับทุนการศึกษา