งานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

     
การจัดงานเกษียณอายุราชการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดอุตรดิตถ์  จำนวน  ๒๗๔  คน
โดยความร่วมมือของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตดริตถ์ จำกัด  และสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ให้ความสำคัญ
กับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณทุกท่าน  จึงจัดงานมอบของที่ระลึกพร้อมเลี้ยงอาหารกลาง  เมื่อวันพฤหัสบดีที่
15  กันยายน  2559  เวลา  09.00 – 12.00 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนอุตรดิตถ์  ทั้งนี้ นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการ
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ชี้แจงให้ผู้ร่วมงานครั้งนี้ทราบถึงงานของสำนักงานฯ  รวมถึงหน้าที่และผลประโยชน์
ที่สมาชิกควรทราบ  ซึ่งผู้เกษียณให้ความสนใจเป็นอย่างมาก