ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ รองเลขาฯ สกสค. เยี่ยมสำนักงานฯ และให้เกียรติมอบทุนช่วยการศึกษาฯ

รองเลขาฯ สกสค. ชี้แจงงานรองเลขาฯ สกสค. ชี้แจงงาน-1
มอบทุน-1มอบทุน-2
มอบทุน-3มอบทุน-4
ดร.ธำรงค์  น่วมศิริ  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  เข้าเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  และให้เกียรติ
มอบเงินทุนการศึกษาแก่ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2559  ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  3  ทุนๆ ละ  3,000  บาท  และระดับปริญญาตรี  จำนวน  1  ทุนๆ ละ  10,000  บาท
รวมเป็นเงิน  19,000  บาท  โดยมีครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  และข้าราชการบำนาญ  ให้การต้อนรับ
เป็นจำนวนมาก  และ ดร.ธำรงค์  น่วมศิริ  รองเลขาฯ สกสค.  ได้ชี้แจงภาระกิจของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ตามยโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ทราบเบื้องต้น