บรรยายชี้แจงงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

               นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้บรรยายชี้แจง
งาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  และการจัดโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.  ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประจำเดือน  สิงหาคม  2559  เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2559  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้  สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1