บรรยายชี้แจงภารกิจ สกสค. ในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เมื่อวันที่  11  กันยายน  2560  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
เพื่อชี้แจงภารกิจงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  และความคืบหน้าการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.