ประกาศสำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก เรื่อง เสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป