ประกาศสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

5. ประกาศถอนชื่อจังหวัดกาญจนบุรี 9 ก.พ. 64