ประกาศสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป