ประกาศสำนักงาน สกสค. จังหวัดระนอง เรื่องเสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป