ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นที่ปรึกษา
การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีนายพิทยา  วงษ์ยอด  เป็นประธานการประชุม  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2560  เวลา  10.00  น.
ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อปรึกษาหารือการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว
ถึงการดำเนินงาน  กำหนดวันเปิดศูนย์  การจัดสวัสดิการ  การจัดสถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ