ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์

    
นายพิทยา  วงษ์ยอด  ประธานกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดประชุมเพื่อหารือการจัดอบรมการเล่นกีฬาวู้ดบอลให้ผู้สูงอายุ  รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ
โดยรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 80 คน เท่านั้น  ซึ่งจะจัดให้มีการอบรมในระหว่างวันที่ 15 – 16
สิงหาคม  2560  ในการประชุมครั้งนี้  นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ในฐานะ
ที่ปรึกษาศูนย์ฯ  ได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการจัดอบรม  และได้จัดตั้งคณะกรรมการในการจัดอบรมครั้งนี้ด้วย
ประชุมเมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2560  ณ ห้องประชุมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผุ้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์