ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์


นายพิทยา  วงษ์ยอด  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ
จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีนายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นที่ปรึกษา
เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ และร่วมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันปีใหม่ 2561  และได้จัดให้มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน
แก่คณะกรรมการทุกท่าน  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2561  ณ ห้องประชุมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์