ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์


นายพิทยา  วงษ์ยอด  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่  31  มกราคม  2561  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยนายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการ
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นที่ปรึกษาในการประชุม  เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และได้มอบไดอารี่ สกสค. ประจำปี 2561  ให้คณะกรรมการศูนย์ท่านละ  1  เล่ม