ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูฯ ผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์


         นายพิทยา  วงษ์ยอด  ประธานกรรมการศูนย์ดูแลครูฯ  และนายธำรงรัฐ  จอมสืบ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  จัดประชุมมอบหมายงานและชี้แจง
งานที่ต้องรับผิดชอบของแต่ละคนให้คณะกรรมการศูนย์ดูแลครูฯ  ได้เตรียมความพร้อม
ในพิธีเปิดศูนย์ดูแลครูฯ ผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์  ในวันที่  21  เมษายน  2560
พร้อมทั้งได้แจกเสื้อทีมงานและเข็มตราสัญลักษณ์ของศูนย์ให้กรรมการทุกท่าน
เมื่อวันที่  18  เมษายน  2560  ณ ห้องประชุมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์